بارگذاری ....

دست آوردها و افتخارات شرکت گلیران

در سال 1396 شرکت گلیران برای چهاردهمین بار عنوان صادر کننده برتر کشوری را با افتخار از آن خود کرد

1396

صادر کننده ممتاز ایران

اهدای لوح تقدیر صادر کننده ممتاز ایران

توسط وزارت تجارت، صنعیت و معدن

English فارسی

1394

صادر کننده ممتاز کشور

اهدای لوح تقدیر صادر کننده ممتاز ایران

توسط وزارت تجارت، صنعیت و معدن

English فارسی

1390

صادرکننده برتر ایران

اهدای لوح تقدیر صادر کننده ممتاز ایران

توسط رییس جمهور ایران

English فارسی

1389

صادر کننده نمونه کشوری

اهدای لوح تقدیر صادر کننده ممتاز ایران

توسط رییس جمهور ایران

English فارسی

1382

صادر کننده نمونه ایران

اهدای لوح تقدیر صادر کننده ممتاز ایران

توسط استاندار استان خراسان

English فارسی

1400

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه روش اجرایی

توسط TUV Austria Cert

فارسی

1398

گواهینامه HACCP

گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر

HACCP

فارسی

1398

گواهینامه ISO 22000:2018

گواهینامه روش اجرایی

توسط TUV Austria Cert

فارسی

محصولات گلیران

مراسم انتخاب صادرکننده ممتازایران

معاون اول رییس جمهور جناب آقای جهانگیری

معاون اول رییس جمهور جناب آقای رحیمی

معاون اول رییس جمهور جناب آقای جهانگیری

رییس جمهور ایران جناب آقای خاتمی