ادویه گلیران

انواع ادویه گلیران تولید شده از بهترین مواد اولیه
 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016

 • مشخصات محصول
  وزن 900 گرم
  مجوزها و استانداردها سازمان غذا و دارو/سازمان استاندارد ملی ایران
  شماره پروانه بهداشت 50/19400
  شماره استاندارد ملی ایران 50/19400
  بارکد 6263050300016